Yogourt Ananas 3 kg

Yogourt Ananas 3 kg

Poids brut Bidon 3.2 kg

ELSA : Art N°  1810.177

SAVIVA : Art N°  903 823