Mascarpone 2.5 kg

Mascarpone 2.5 kg

Seau poids brut: 2.7 kg

ELSA : Art N°  1810.499

SAVIVA : Art N°  902 595